Centrum pro epilepsie Brno se stane Výcvikovým a výukovým centrem
pro hlubokou mozkovou stimulaci (DBS) u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

V návaznosti na blížící se schválení indikace hluboké mozkové stimulace (DBS) k léčbě pacientů s farmakorezistentní epilepsií navrhla 22. 3. 2010 firma Medtronic Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU jako své Výcvikové a výukové centrum pro tuto moderní léčebnou metodu.

V Centru pro epilepsie Brno bylo za posledních 15 let provedeno 436 epileptochirurgických výkonů. U řady pacientů, kteří jsou v péči Centra, byly již zcela vyčerpány možnosti léčby epilepsie. U těchto pacientů již byla vyzkoušena všechna (nebo téměř všechna) dostupná antiepileptika v různých kombinacích. Tito pacienti buď nejsou vhodnými kandidáty resekčního chirurgického zákroku nebo byl tento neúspěšný. Tito pacienti následně podstoupili několik let trvající stimulaci nervus vagus (VNS), která nevedla ke klinicky významné redukci počtu epileptických záchvatů nebo zlepšení kvality života. Tito farmakorezistentní pacienti s epilepsií jsou již stávajícími terapeutickými postupy dále neléčitelní.

Jednou z možností je použití hluboké mozkové stimulace. Hluboká mozková stimulace je rutinně prováděna ve světě i ČR u diagnózy Parkinsonova nemoc a některých dalších extrapyramidových onemocnění. V ČR je používána v Praze, Brně a Olomouci.

Použití hluboké mozkové stimulace u pacientů s farmakorezistentní epilepsií je nová léčebná možnost, která nebyla v ČR ještě provedena. V posledních 10 letech bylo publikováno v kvalitních epileptologických časopisech několik prací, které hodnotily výsledky hluboké mozkové stimulace u pacientů s epilepsií. Stimulovaným cílem v těchto pracích byla vlastní epileptogenní zóna, dále přední thalamus, nucleus subthalamicus, nucleus caudatus a další struktury. I když se jednalo o malá čísla, všechny zmíněné publikace uzavíraly, že hluboká mozková stimulace je bezpečná a účinná alternativa léčby jinak neřešitelné farmakorezistentní epilepsie. Účinnost odpovídá účinnosti paliativní metody – tedy nadpoloviční procento pacientů vykazuje více jak 50% redukci počtu záchvatů. V literatuře nejsou popisovány závažné nežádoucí účinky.

V prosinci na kongresu AES (American Epilepsy Society) v Seattle, Washington byly prezentovány výsledky prospektivní, multicentrické, randomizované, dvojitě – slepé studie stimulace předního thalamu u pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií. Tato studie je známa pro zkratkou SANTE (Stimulation of the Anterior Nucleus of the Thalamus in Epilepsy). Studie prokázala statisticky signifikantní účinnost stimulace při srovnání s „placebo“ stimulací. Výsledky studie byly recentně publikovány v prestižním odborném časopise Epilepsia.

Principem DBS je zavedení dvou elektrod do některé z výše popsaných mozkových struktur a její stimulace pomocí generátoru, který je umístěn v podkožní kapse, většinou pod levou klíční kostí. Stimulace je dlouhodobá, trvající několik let.

Hlubokou mozkovou stimulaci (DBS) v Centru pro epilepsie Brno tak může být v blízké budoucnosti další možnou alternativou léčby farmakorezistentních pacientů s parciální epilepsií u nichž selhali všechny dostupné konzervativní i chirurgické postupy v léčbě epilepsie.